ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี


Ambulatory Medicine; Ambulatory Intelligence 2019

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.