Download

Poster

Last update: 3/05/2567

ผลการประกวดผลงานวิจัยฯ

Last update: 23/04/2567

Agenda

Last update: 30/04/2567

จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

Last update: 29/02/2567

คำแนะนำการเตรียมส่งบทคัดย่อเพื่อประกวดในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 9

Last update: 19/02/2567
Sponsors

Address

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine Association (AMAT)

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 ห้อง 1806
เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Contact info

Copyright © 2024 AMAT - Ambulatory Medicine Association. All rights reserved.