Important DatesEarly Bird Registration : 1 Jan - 31 March, 2020

Late Registration : 1 - 26 April, 2020

- ปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว -Download Documentประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประชุม

Download Certificate


แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานประชุมวิชาการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 [อัพเดท : 02-04-2563]

Download


แจ้งแก้ไขข้อความในหนังสือ Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0

Download

ScheduleVDO