President's Message
ศ. นพ.ธันยชัย สุระ

นายกสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกและผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกทุกท่าน

ทุกปีในช่วงการเริ่มตันปีพุทธศักราชใหม่เราชาวสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ก็จะมาทักทายสวัสดีและขออวยพรให้สมาชิกและผู้สนใจข่าวสารของสมาคมเราทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบผลสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับ

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของเรามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติล่าสุดเรามีสมาชิก จำนวน 977 คน และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ทั่วไปและสมาชิกของสมาคมได้มากยิ่งขึ้น ตามปณิธานที่เราร่วมกันวางแผนไว้ตั้งแต่การประชุมประจำปี 2565 ว่าสมาคมของเรา จะมีการจัดประชุม อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัญจร ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์ โดยได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หลังจากที่ในปี 2566 เราได้จัด การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัญจร ครั้งที่ 1 ร่วมกับสาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น มาแล้วซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ร่วมกับสาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคใต้เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ได้รับ ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของสาขาวิชาอายุรศาสตร์และสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ในปีนี้ทางสมาคมฯ ก็ยังมีงานประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท (Eastin Grand Hotel Phayathai) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมที่เดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว การประชุมปีนี้มีหัวข้อและวิทยาการใหม่ของอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่น การตรวจสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล กลยุทธ์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจทางพันธุกรรมในเวชปฏิบัติทั่วไป และเทคนิคต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน ไขมันในเลือดผิดปกติ และความดันโลหิตสูง ร่วมกับหัวข้อที่ได้รับการเสนอแนะมาจากสมาชิก และมีการส่งเสริมงานวิจัยด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมพร้อมกับมีการให้ทุนงานวิจัยแก่แพทย์และสมาชิกที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก การจัดประชุมวิชาการสัญจรและการประชุมวิชาการประจำปีจะเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสมาพบปะกันในห้องประชุมที่จัดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ติดภารกิจสามารถเข้าร่วมได้ในรูปแบบ VDO แบบฉายซ้ำ

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมรวมทั้งการขอทุนวิจัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของประเทศไทยกันต่อไปครับ

Sponsors

Address

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine Association (AMAT)

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 ห้อง 1806
เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Contact info

Copyright © 2024 AMAT - Ambulatory Medicine Association. All rights reserved.