Schedule
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 9
Ambulatory Medicine 2024

ณ ห้องประชุม Siam Hall ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

เวลา รายละเอียด
8:00-8:15 น. Opening Ceremony
8:15-8:35 น.

Optimizing Your Health: The Rational Health Check-Up

Speakers:
รศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง

8:35-9:00 น.

Counting the Cost: Economics of Cancer Screening

Speakers:
รศ. ดร. พญ.พจมาน พิศาลประภา

9:00-09:45 น.

Morning Symposium Breaking Through the Complexity of Diabetes Management and the Benefits of Flu Vaccination Sponsored by Sanofi

9:45-10:00 น.

BREAK

10:00-10:30 น.

Enhancing CKD Care: Practical Insights from Thai Guidelines

Speakers:
ผศ. นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

10:30-11:00 น.

Recent Updates and Insights on Cirrhosis

Speakers:
ศ. ดร. นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

11:00-11:45 น.

Lunch Symposium How to Manage Hypertensive Patients with CCBs Sponsored by Abbott

11:45-12:45 น.

LUNCH

12:45-13:15 น.

Mastering High Triglycerides: Strategies and Tactics for Success

Speakers:
รศ. พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์

13:15-13:45 น.

Common Connective Tissue Diseases in Clinical Practice

Speakers:
รศ. ดร. พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล

13:45-14:15 น.

Empowering Protection: PrEP and PEP Strategies

Speakers:
อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

14:15-15:00 น.

Afternoon Symposium From Good to Great: Put the Right Dual Bronchodilator with The Right Inhaler Device Sponsored by Boehringer Ingelheim

15:00-15:30 น.

BREAK/Poster Visiting

15:30-16:00 น.

Battling Dependency: Strategies for Alcohol Cessation

Speakers:
ผศ. ดร. นพ.วรภัทร รัตอาภา

16:00-16:45 น.

Evening Symposium Common Laxative Used in Chronic Constipation Sponsored by Abbott

เวลา รายละเอียด
8:00-8:30 น.

Managing GERD: Strategies for Relief

Speakers:
อ. นพ.จรงกร ศิริมงคลเกษม

8:30-9:00 น.

Effectively Managing STDs

Speakers:
รศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ

9:00-9:45 น.

Morning Symposium The Art of ICS-Containing Therapy in Asthma and COPD Management Sponsored by AstraZeneca

9:45-10:00 น.

BREAK

10:00-10:30 น.

Common Movement Disorders Not to Be Missed

Speakers:
ผศ. พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว

10:30-11:00 น.

Rational Investigation for Allergic Disease

Speakers:
ผศ. นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์

11:00-11:45 น.

Lunch Symposium Unravel Practical Points for Diabetes Journey Sponsored by Merck

11:45-12:45 น.

LUNCH

12:45-13:15 น.

Epilepsy Care: Long-Term Management and Antiseizure Medication Withdrawal

Speakers:
ศ. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

13:15-13:45 น.

Balancing Nutrition Stategies for Senior Health

Speakers:
ผศ. นพ.ปริย พรรณเซษฐ์

13:45-14:15 น.

Osteopenia: Assessing and Monitoring Bone Health

Speakers:
ศ. นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล

14:15-15:00 น.

Afternoon Symposium State-of-the-art in the Pneumococcal Disease Protection with PCV15 Sponsored by MSD

15:00-15:30 น.

BREAK

15:30-16:00 น.

Addressing Health Concerns in the LGBTQAI+

Speakers:
ผศ. นพ.สิระ กอไพศาล

16:00-16:45 น.

Panel Discussion

Speakers:
อ. นพ.จรงกร ศิริมงคลเกษม/ผศ. นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

16:45-17:45 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

เวลา รายละเอียด
8:00-8:30 น.

Lifestyle Modification Motivation in NCDs

Speakers:
รศ. นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

8:30-9:00 น.

Young-Onset Hypertension: Early Detection and Management

Speakers:
อ. พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท์

9:00-9:45 น.

Morning Symposium Updated on HPV Vaccination: From Evidence to Recommendations Sponsored by MSD

9:45-10:00 น.

BREAK

10:00-10:30 น.

What’s New in Fatty Liver Disease?

Speakers:
ศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา

10:30-11:00 น.

Cracking the Code: Cardiac Syncope from Other Origins

Speakers:
อ. นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

11:00-11:45 น.

Lunch Symposium Accelerates SGLT2i in Practice: A Day-to-Day Case-based Approach Sponsored by Boehringer Ingelheim

11:45-12:45 น.

LUNCH

12:45-13:15 น.

Choosing Wisely: Oral Anticoagulants for Outpatient Care

Speakers:
อ. นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

13:15-13:45 น.

Decoding Lung Nodules: Imaging Insights, Follow-Up Timelines, and GP's Role

Speakers:
ศ. พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล

13:45-14:15 น.

Challenging Approaches in Chronic Polyarthritis

Speakers:
ผศ. พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์

14:15-15:00 น.

Afternoon Symposium Simplifying T2D Treatment in Broad Range Patients Sponsored by Boehringer Ingelheim

15:00-15:30 น.

BREAK

15:30-16:00 น.

Holistic Geriatrics Assessment

Speakers:
อ. พญ.ภัควิภา เริ่มยินดี กวาน

16:00-16:30 น.

Optimizing Genetic Testing and Referrals in Primary Care Precision Medicine

Speakers:
ศ. นพ.ธันยชัย สุระ

16:30-16:45 น.

Kahoot Game

Sponsors

Address

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
Ambulatory Medicine Association (AMAT)

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 ห้อง 1806
เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Contact info

Copyright © 2024 AMAT - Ambulatory Medicine Association. All rights reserved.