ข่าวประชาสัมพันธ์

Health care system in US and Ambulatory Medicine of Oregon Health & Science University (OHSU)


Health care system in US and Ambulatory Medicine of Oregon Health & Science University (OHSU)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกได้รับเกียรติจาก Dr.Sara Schwanke Khilji ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Oregon Health and Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายในหัวข้อ Primary Care in the United State Context: The OSHU Experience เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางสมาคม ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แลกเรียนรู้มุมมองการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แตกต่างจากบริบทของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยและจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.