ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


Health care system in US and Ambulatory Medicine of Oregon Health & Science University (OHSU)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More


จำนวนผู้ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สรุปจำนวนผู้ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ปี 2559 - 2561

Read More


การประชุมสามัญประจำปี 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More


การนำเสนอผลงานวิจัย Ambulatory Intelligence 2019

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More


Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.