ประชุม

ประชุมวิชาการประจำปี


Ambulatory Medicine 2024

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2024

ณ ห้องประชุม Siam Hall ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

Read More


Deep Dive into Seamless Continuity of Care

วันที่ 20 มกราคม 2024

ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read More


Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine

วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2023

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Common Problems in Ambulatory Medicine 2023

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023

ณ หอประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More


Novel Strategies in Ambulatory Medicine: Beat and Bloom Through a Disruptive Time

วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2022

Online vitrual meeting

Read More


Clinical Pearls in Ambulatory Medicine 2021

วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2021

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2020

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine 2019; Ambulatory Intelligence

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2019

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Case-based Practice in a Modern Medicine

วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2018

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Safe and Smart Practice in Medicine

วันที่ 19 - 21 เมษายน 2017

ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Read More


Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.