ประชุม

ประชุมวิชาการประจำปี


Ambulatory Medicine 2020; Ambulatory Medicine 5.0

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine; Ambulatory Intelligence 2019

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine: Case-base practice in a Modern Medicine 2018

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine: Safe and Smart Practice in Medicine 2017

วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Read More


Ambulatory Medicine: The Survivors 2016

วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย

Read More


Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.