สมาชิก

ประเภทของสมาชิก


ประเภทของสมาชิกสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก มี 3 ประเภทคือ

  1. สมาชิกสามัญ คือ เป็นแพทย์ที่จบการศึกษาเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  2. สมาชิกสบทบ คือ แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย โดยไม่จำกัดสาขาวิชา เป็นผู้มีความสนใจในงาน และวิชาการด้านอายุรศาสตร์และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.