ความรู้

สำหรับประชาชน


ชื่อบทความ: วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นในปี พ.ศ. 2565

ผู้นิพนธ์: ผศ. นพ.ธเนศ ชัยสถาผล

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ผู้นิพนธ์: รศ. ดร. พญ.พจมาน พิศาลประภา

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: กรดไหลย้อน โรคฮิตที่ควรรู้

ผู้นิพนธ์: ผศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: หลักการป้องกันโรค NCDs

ผู้นิพนธ์: ผศ. นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน…ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ผู้นิพนธ์: รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร และ น.ส.ภิญญาพัชร์ อริยคุณาพันธ์

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: การลดน้ำหนักโดยการทำ IF

ผู้นิพนธ์: อ. นพ.ปรัชญ์ โฆสรัสวดี

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: ผลข้างเคียงของยาลดระดับน้ำตาลที่พบบ่อย

ผู้นิพนธ์: ผศ. นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: 10 เคล็ดลับ ห่างไกลโรคไต

ผู้นิพนธ์: อ. นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ผู้นิพนธ์: อ. นพ.นฤมิต สายะบวร

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ

ชื่อบทความ: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ผู้นิพนธ์: ภญ.ชญานิศ โฆสิตะมงคล

วันที่เผยแพร่บทความ: 8 สิงหาคม 2565

อ่านบทความ
อ่านบทความ
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.