สาส์นจากนายกสมาคม


สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ครับ ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่าน รวมทั้งสมาชิกและกรรมการสมาคมฯ ที่เข้มแข็งของพวกเรา มีความสุข และปีนี้เป็นอีกปีที่ต้องขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลาย รวมทั้งโรค Covid-19 ที่ถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคจะลดลงตามการประกาศขององค์การอนามัยโลก แต่เราก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอยู่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ดังนั้น การป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างสม่ำเสมอตามที่ประกาศเป็นข้อแนะนำสากลก็ยังคงต้องมีอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรา คือ การผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของของโรค Covid-19 ในประเทศไทย ทำให้เราสามารถที่จะมีการพบปะ พูดคุย และจัดประชุมทางวิชาการได้ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของเรามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการได้มีการริเริ่มจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์ไปสู่ต่างจังหวัด เพื่อที่สมาชิกและผู้สนใจในต่างจังหวัดจะได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวกมากขึ้น โดยทางสมาคมฯ จะจัด “การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก” ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 การเตรียมงานประชุมนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของกรรมการสมาคมฯ และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนั้น ในปีนี้ทางสมาคมฯ ก็ยังมีงานประชุมวิชาการประจำปี ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2566 ที่ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร การประชุมปีนี้มีหัวข้อและวิทยาการใหม่ของอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ร่วมกับหัวข้อที่ได้รับการเสนอแนะมาจากสมาชิก และมีการส่งเสริมงานวิจัยด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ตระหนักแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างไม่ลดละ ในปี 2566 นี้ การจัดประชุมวิชาการสัญจรและการประชุมวิชาการประจำปีจะเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสมาพบปะกันในห้องประชุมที่จัดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ติดภาระกิจมีโอกาสเข้าร่วมประชุมแบบ online virtual meeting

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของประเทศไทยกันต่อไปครับ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

Facebook สมาคม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.