ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา


Ambulatory Medicine; Ambulatory Intelligence 2019

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Health care system in US and Ambulatory Medicine of Oregon Health & Science University (OHSU)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More


จำนวนผู้ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สรุปจำนวนผู้ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ปี 2559 - 2561

Read More


การประชุมสามัญประจำปี 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More


การนำเสนอผลงานวิจัย Ambulatory Intelligence 2019

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More


Ambulatory Medicine: Case-base practice in a Modern Medicine 2018

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

Read More


Ambulatory Medicine: Safe and Smart Practice in Medicine 2017

วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Read More


Ambulatory Medicine: The Survivors 2016

วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย

Read More


Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.