ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสามัญประจำปี 2561


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.