วิจัย

วิจัย


องค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความละเอียด ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องค้นคว้าและติดตามเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ปัญหาสำคัญคือองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วและมีจำนวนมาก

การวิจัยที่ได้มาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เช่น การวินิจฉัยหรือการรักษาที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า หรือกระทั่งวิธีการป้องกันก่อนเกิดโรค เป็นต้น ทางสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกเล็งเห็นโอกาสของการพัฒนาองค์ความรู้จากการทำวิจัยจึงมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการให้ทุนและรางวัลสำหรับบุคลากรที่สนใจทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดคุณภาพการดูแลรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.