วิจัย

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฯ


ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุม Ambulatory Medicine; Ambulatory Intelligence 2019

นพ.ภูมิใจ สรเสณี : Effects of low serum uric acid concentration on future risks of hypertension


พญ.ฐานิกา โรจน์ทนง ( รางวัลดีเด่น ) : Effectiveness of using Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patient handbook on the 6-minute walk distance in COPD clinic of Muaklek hospital, Saraburi province


ภญ.ธศิกานต์ แช่มช้อย : Patterns of Ambulatory Bridging of Anticoagulant among Patients Undergoing Planned Surgery in King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH)


พญ.อัญชนา จงเขตการ : Developing a patient care model for Graves’ disease in Nongchang hospital


พว.ภาวิณี นาควิโรจน์ : Multidisciplinary Heart Failure Clinic Integrated with Contemporary Televisit Support can Significantly Reduce Heart Failure Hospitalization in Thai Ambulatory Chronic Heart Fa


พญ.สาธิกา กระต่ายทอง : Prevalence and Related factors of depression among type 2 Diabetic patients


Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.