ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานวิจัย Ambulatory Intelligence 2019


ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.