สมาชิก

สมัครสมาชิก
Drag the file or click here to upload the file.

Only jpg/jpeg/png/gif/pdf files are allowed. File size is limited to 3 MB.


 

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมวิชาการ การวิจัยด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก และเผยแพร่ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนทั่วไป (ซึ่งต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยชื่อย่อว่า “สมาคมฯ”) มีการเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและผู้ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ตามนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ (Privacy Notice) ซึ่งได้ประกาศไว้ที่ https://ambu.or.th/About/PrivacyNotice

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจถึงประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ แล้ว และเลือกที่จะให้ความยินยอมแก่ สมาคมฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการดำเนินงานของสมาคมฯ ในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้สำหรับกิจกรรมนี้ตลอดไป นับตั้งแต่วันที่ได้รับเป็นเข้าสมาชิกของสมาคมฯ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกิจกรรมการจัดทำระเบียนสมาชิกของสมาคมฯ นี้ อาจถูกเปิดเผยกับ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกท่านอื่น ๆ ของสมาคมฯ รวมถึง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ได้จ้างให้ดำเนินการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีสิทธิในการที่จะถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ข้างต้นดังกล่าวได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ และท่านสมาชิก มีสิทธิในการ เข้าถึง ทำสำเนา ถ่ายโอน แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม ท่านสามารถสั่งให้ลบ ทำลาย หรือให้ทำเป็นข้อมูลแบบนิรนาม หรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพิ่มเติม ตามที่กำหนดไว้ในในประกาศคำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบของสมาคมฯ ได้ที่

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
E-mail: info@ambu.or.th
Facebook: Ambulatory Medicine Association: AMAT
โทรศัพท์: 02-419-7190 คุณพิมพ์พิกา หรือ คุณพีรกานต์
โทรศัพท์: 02-256-4000 ต่อ 61836 คุณพบสุข

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกในส่วนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการจัดทำระเบียนสมาชิกของสมาคมฯ นั้น หากท่านไม่ยินยอมให้สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่จำเป็นดังกล่าว สมาคมฯ จะไม่สามารถดำเนินการสมัครท่านให้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

[อ่านเพิ่มเติม]


 

หากพบปัญหาในการสมัครสมาชิก สามารถแจ้งปัญหามาได้ที่ E-mail registration@ambu.or.th

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.