สมาชิก

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม


ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

  1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบจะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงตลอดชีพ 500 บาท
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.