สมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก


คุณสมบัติของสมาชิกสมาคม

  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
  5. ผู้สมัครสมาชิกสามัญต้องเป็นแพทย์ด้านอายุรศาสตร์
  6. ผู้สมัครสมาชิกสบทบต้องแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.