สมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  1. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
  2. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
  3. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
  4. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ได้แก่
    • ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม 500 บาท ตลอดชีพ
    • มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยของสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
    • มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการดูงานทางด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ

หมายเหตุ สมาชิกที่จะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม จะเริ่มต้นได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป (เช่น สมัครสมาชิกฯ ปี 2562 จะได้รับส่วนลดในงานประชุมฯ ปี 2563 เป็นต้นไป)

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.