ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)


สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมวิชาการและการวิจัยด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก และเผยแพร่ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนทั่วไป (ซึ่งต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยชื่อย่อว่า “สมาคมฯ”) มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและผู้ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมฯ (ซึ่งต่อไปนี้อาจจะอ้างอิงถึงโดยรวมด้วยคำว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “เจ้าของข้อมูลฯ”) โดยขอแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นตามที่กำหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึ่งต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงด้วยชื่อเรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ”) สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1)  กิจกรรมการจัดทำระเบียนข้อมูลสมาชิก
     1.1)  วัตถุประสงค์ในการเก็บการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมนี้ ได้แก่ การใช้ทำระเบียนข้อมูลสมาชิกในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้อ้างอิงและบริหารจัดการสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่สมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงการนำส่งข้อมูลระเบียนสมาชิกให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

     1.2)  ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่สมาคมฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดทำระเบียนสมาชิกของสมาคมฯ และฐานกฎหมายที่ใช้อ้างอิง รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ ในการขอให้ดำเนินการต่าง ๆ อย่างอิสระเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบกับสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ ได้แก่

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้อ้างอิง สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ
ชื่อและนามสกุล ฐานสัญญา การเข้าถึง/ทำสำเนา/สั่งให้โอนย้าย/การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (มาตรา 30, 31, 35)
เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ติดต่อได้
เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่ใบอนุญาต
อาชีพ และ สถานที่ทำงาน ฐานความยินยอม การถอนความยินยอน/การเข้าถึง/ทำสำเนา/สั่งให้โอนย้าย/การสั่งให้ลบ/ ให้ทำข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลแบบนิรนาม/ให้ระงับการใช้งาน/การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (ตามมาตรา 30, 31, 33, 34, 35)
อีเมล

     1.3)  สมาคมฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในส่วนของ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการติดต่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนของสมาชิก รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นกับสมาชิกของสมาคมฯ นอกจากนี้ สมาคมฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อจัดทำระเบียนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อการอ้างอิงและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หากผู้ที่ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าวให้ครบถ้วน จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อาทิ อาชีพ สถานที่ทำงาน และอีเมล สมาชิกมีสิทธิที่จะเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่หากสมาชิกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังกล่าว สมาคมฯ จะไม่สามารถส่งข้อมูล แจ้งข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้แก่สมาชิกผ่านทางช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นได้ หรือไม่สามารถประมวลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับ อาชีพหรือสถานที่ทำงานของสมาชิกสมาคมฯ ได้

     1.4)  สมาคมฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับกิจกรรมนี้ตลอดไป นับตั้งแต่วันที่ได้รับเป็นเข้าสมาชิกของสมาคมฯ หรือวันที่ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

     1.5)  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลฯ สำหรับกิจกรรมนี้ อาจถูกเปิดเผยกับประเภทของบุคคลหรือหน่วยงาน ต่อไปนี้
             - เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกท่านอื่น ๆ ของสมาคมฯ รวมถึง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ได้จ้างให้ดำเนินการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของสมาคมฯ
             - หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

     1.6)  เจ้าของข้อมูลฯ สามารถติดต่อผู้ประสานงานของสมาคมฯ ได้ที่ช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ ที่ได้ระบุไว้ในส่วนท้ายประกาศนี้ โดยหากเจ้าของข้อมูลฯ ต้องการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.2 นั้น สมาคมฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะให้ลบทำลายข้อมูลส่วนที่จำเป็นกับการจัดทำระเบียนสมาชิกของสมาคม ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สมาคมฯ มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ มีการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลฯ

2)  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก
     2.1)  วัตถุประสงค์ในการเก็บการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมนี้ ได้แก่ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

3)  กิจกรรมการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี
     3.1)  วัตถุประสงค์ในการเก็บการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมนี้ ได้แก่ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี รวมถึงช่องทางการลงทะเบียน
และการร่วมกิจกรรมพิเศษผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ


ช่องทางการติดต่อกับสมาคมฯ
     สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
     อีเมล: info@ambu.or.th
     Facebook: Ambulatory Medicine Association: AMAT
     โทรศัพท์: 02-419-7190 คุณพิมพ์พิกา หรือ คุณพีรกานต์
     โทรศัพท์: 02-256-4000 ต่อ 61836 คุณพบสุข

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.