เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์


  1. ส่งเสริมวิชาการและวิจัยด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยนอกได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเฉพาะทางอายุรศาสตร์โดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยนอก
  2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในเรื่องอายุรศาสตร์สาขาเดียวกัน และต่างสาขาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการรักษาผู้ป่วยนอก
  3. ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก
  4. เผยแพร่ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาด้านอายุรศาสตร์
  5. ดำเนินงานการกุศลและจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการเผยแพร่วิชาการด้านอายุรศาสตร์เพื่อให้ผู้ป่วยนอกได้รับรู้และเข้าใจวิธีการผู้ปฏิบัติภายใน
  6. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.