เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการสมาคม


คณะกรรมการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก สมัยที่ 3 วาระ พ.ศ. 2564-2566


ศ. นพ.ธันยชัย สุระ

นายกสมาคม

รศ. นพ.วิทยา ศรีดามา

ที่ปรึกษา

อ. นพ.เจริญ ฉั่วเจริญกุล

ที่ปรึกษา

รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ

ที่ปรึกษา

รศ. ดร. พญ.พจมาน พิศาลประภา

ที่ปรึกษา

อ. นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

อุปนายกคนที่ 1

รศ. นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

อุปนายกคนที่ 2

อ. นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1

ผศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2

ผศ. นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

กรรมการและวิชาการ

ผศ. นพ.ธเนศ ชัยสถาผล

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ. นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

กรรมการและปฎิคม

ผศ. พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ศ. ดร. นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

กรรมการ

ผศ. นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

กรรมการ

อ. นพ.ปริย พรรณเชษฐ์

กรรมการ

อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์

กรรมการ

อ. นพ.สิทธิชัย คำใสย์

กรรมการ

อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน

กรรมการ

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.