เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการสมาคม


คณะกรรมการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก สมัยที่ 2 วาระ พ.ศ. 2561-2562


รศ.พญ.พจมาน พิศาลประภา

นายกสมาคม

รศ.นพ.ธันยชัย สุระ

อุปนายกคนที่ 1

ศ.ดร.นพ.กิติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

อุปนายกคนที่ 2

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

ที่ปรึกษา

อ.นพ.พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1

อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2

ผศ.นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

กรรมการและปฎิคม

อ.พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ผศ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล

กรรมการและเหรัญญิก

อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

กรรมการและวิชาการ

อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

กรรมการ

อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์

กรรมการ

อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ์

กรรมการ

อ.นพ.สิทธิชัย คำใสย์

กรรมการ

ผศ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

กรรมการ

อ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ

กรรมการ

Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.