ความรู้

สำหรับแพทย์


Knowledge Titles Download
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย Dyspepsia ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 download
ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 download
Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017 download
Essentials of HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014 Thailand download
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย download
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560 download
Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2018 update) download
ข้อแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื่อรัง พ.ศ.2560 download
Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2018 Report) download
Diabetologia download
Standards of Medical Care in Diabetes — 2019 download
Thailand Practice Guidelinefor Management of Chronic Hepatitis B and C 2015 download
Thailand Practice Guideline for Management of Chronic Hepatitis C 2018 download
Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension download
2018 ESC/ESH Guidelines for themanagement of arterial hypertension download
2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline download
แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559 download
2018 Guideline on the Management of Blood Cholesterol download
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.