วิจัย

ทุนวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ


ด้วยสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก (Ambulatory Medicine Association, AMAT) เล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาองค์ความรู้จากการทำวิจัยจึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เช่น การพัฒนาการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย หรือการรักษาที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า และมาตรการการป้องกันโรคต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์งานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ในการนี้สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดทุนวิจัย 2567

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.